Blog

Facebook
Twitter
LinkedIn

«Εταιρική κοινωνική ευθύνη ως μέσον διασφάλισης ενός καλύτερου αύριο»

Article in English follows below

Οι περιβαλλοντικές και κοινωνικές προκλήσεις τις εποχής μας όπως είναι η αύξηση του πληθυσμού, η μετανάστευση και η παγκόσμια υπερθέρμανση, είναι αδιάκοπες, με συνεχής διεθνείς αλλαγές, επιδράσεις και επιπτώσεις. Κυβερνήσεις, εθνικές οργανώσεις, σύνδεσμοι και οργανωμένα σύνολα, καλούνται να αξιοποιήσουν την οικονομική και τεχνολογική ανάπτυξη προς όφελος του συνόλου των πολιτών. Μέσω της παιδείας και του συστήματος υγείας προτρέπονται όπως ενθαρρύνουν την προστασία του περιβάλλοντος, την κοινωνική ευημερία και αλλά και τη βιώσιμη και αναπτυξιακή πορεία κάθε οργανισμού. Παράλληλα, εταιρείες σε ποικίλους τομείς δραστηριοποίησης καλούνται να αντιμετωπίσουν ζητήματα και προσκλήσεις μέσω των οποίων οφείλουν να λειτουργούν υπεύθυνα και αποτελεσματικά. Η εταιρική κοινωνική ευθύνη λοιπόν, άπτεται με το ρόλο των εταιρειών να πράττουν ορθολογιστικά, συμβάλλοντας και συνεισφέροντας θετικά στο ευρύτερο κοινό.

Εκτός από την εφαρμογή κανονισμών και νόμων που διέπουν τον κάθε επιχειρηματικό κλάδο, οι εταιρείες καλούνται όπως προσφέρουν ασφαλή προϊόντα και υπηρεσίες, λαμβάνοντας υπόψιν τόσο τους πελάτες και τις ανάγκες τους, όσο και τους εργοδοτούμενους τους, διασφαλίζοντας την υγεία και ασφάλεια τους. Εφαρμόζοντας ηθικές πρακτικές, οι εταιρείες προσφέρουν σημαντικά με το να είναι οικονομικά αποτελεσματικές μέσω της βιώσιμης ανάπτυξης τους, ενώ την ίδια στιγμή, στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης εστιάζουν στην ανάληψη έργων και δράσεων κοινωφελούς χαρακτήρα και δραστηριοτήτων συνεισφοράς στην κοινωνία.

Στο ταξιδιωτικό περιβάλλον για παράδειγμα την τελευταία δεκαετία, έχει καταργηθεί η εκτύπωση των αεροπορικών εισιτηρίων και αντ’ αυτού προσφέρονται εύκολα και γρήγορα σε ηλεκτρονική μορφή, εξοικονομώντας παράλληλα τη χρήση χαρτιού. Στον ίδιο χώρο τα τελευταία χρόνια, τόσο η Πολιτική Αεροπορία όσο και η Διεθνής Ένωση Αεροπορικών Μεταφορών συντελούν στην παγκόσμια ευαισθητοποίηση στα θέματα κλιματικής αλλαγής και συμβάλουν στην εξεύρεση λύσεων ως προς τη διαχείριση των εκπομπών αερίων από τα αεροσκάφη. Επιπλέον, μέσα στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής τους ευθύνης προσβλέπουν στην εφαρμογή νέων  τρόπων και πρακτικών, όπως:

        Αντικατάσταση παλαιών με νέους τύπους αεροσκαφών

        Μείωση του βάρους των αεροσκαφών και τη κατανάλωση καυσίμων 

        Μείωση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα

        Ποιότητα του αέρα και ηχορύπανση

        Διαχείριση των αποβλήτων

        Αντικατάσταση πλαστικών αντικειμένων μίας χρήσης

        Ανακύκλωση (απορριμμάτων, τροφίμων), κλπ.   

Αναμφίβολα, μεγάλες εταιρείες και οργανισμοί έχουν ισχυρότερη δύναμη στην εφαρμογή εταιρικής κοινωνικής ευθύνης καθορίζοντας στο πλαίσιο της πολιτικής τους βασικούς πυλώνες προσφοράς στην κοινωνία και το περιβάλλον.

Σε ένα σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον αυτό επιτυγχάνεται προωθώντας υγιείς εργασιακές σχέσεις μέσω της ισότητας φύλων, κατάρτισης, επιμόρφωσης και ενδυνάμωσης, καθώς επίσης και ενθάρρυνσης του προσωπικού με συμμετοχή τους σε διάφορες δράσεις. Ανάμεσα στα πολλά παραδείγματα καλών πρακτικών από εταιρείες του τουρισμού, αποτελούν η αρμονική λειτουργία με σεβασμό στο περιβάλλον, τους εργαζομένους, τους ταξιδιώτες, τις τοπικές κοινωνίες, τους προμηθευτές και τις κρατικές αρχές καθώς και η πλήρης συμμόρφωση με το ισχύον νομικό πλαίσιο.  Επιπλέον δράσεις που έχουν σημειωθεί στην εν λόγω έρευνα και περιλαμβάνονται στο πλαίσιο εταιρικής κοινωνικής ευθύνης επαγγελματιών του τουριστικού τομέα, είναι, εκτός από την ανάπτυξη του τουρισμού και την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς:  

        Στήριξη της παιδείας

        Στήριξη των κοινωνικά ευπαθών ομάδων

        Προώθηση και ενίσχυση του αθλητισμού

        Ομαλή επανένταξη ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού στο κοινωνικό σύνολο

        Μείωση της ανεργίας

        Μείωση θανατηφόρων δυστυχημάτων

        Ανακύκλωση και προστασία του περιβάλλοντος με στοχευμένες δράσεις, κλπ.

Στην πράξη, εταιρική κοινωνική ευθύνη είναι η δέσμευση συνδυασμού οικονομικής ανάπτυξης με την κοινωνική ευθύνη και την προστασία του περιβάλλοντος, μειώνοντας τις αρνητικές επιπτώσεις στην εργασία, στην κοινωνία και στον κόσμο ευρύτερα.

Ιδιαίτερα στις μέρες που διανύουμε, είναι σημαντικό όπως εταιρείες και οργανισμοί όλων των μεγεθών, αναγνωρίσουν τη σημαντικότητα αλλά και τον καθοριστικό τους ρόλο στη δημιουργία και διασφάλιση ενός καλύτερου αύριο.

 Published on 24/09/2021 at CityofLarnaka.com  

 

 ‘Corporate social responsibility as a means of safeguarding future’

Environmental and social challenges of our times, such as population growth, migration and global warming are persistent, with constant international changes, effects and impacts. Governments, national organisations, associations and organised groups are called upon to exploit economic and technological developments for the benefit of all citizens. Health and education systems encourage the protection of the environment, social well-being and conserve sustainability and development for every organisation. At the same time, companies on various activity sectors are called upon to address operational issues and challenges while they ought to operate responsibly and effectively. Corporate social responsibility therefore relates to the role of companies to act rationally, adding and contributing positively to the society.

In addition to implementing regulations and laws governing each business sector, companies should offer safe products and services, taking into account both customers and their needs, as well as their employees, ensuring their health and safety. By applying ethical practices, companies contribute by being cost effective through their sustainable development, while at the same time, in the context of corporate social responsibility, contributing to the society by focusing on actions of charitable nature and activities and projects benefiting the community as a whole.

In the travel industry for example, the process of paperless air tickets has been implemented over the last decade saving the use of paper. In the same area in recent years, both Civil Aviation and the International Air Transport Association have been contributing to global awareness of climate change issues, assisting to finding solutions in regards to the management of aircraft gas emissions. In addition, within the framework of their corporate social responsibility they aim to the implementation of new methods and practices, such as:

        Replacing old with new aircraft types

        Reducing aircraft weight and fuel consumption

        Reducing carbon dioxide emissions

        Air quality and noise pollution

        Waste management

        Replacing single-use plastic objects

        Recycling (waste, food), etc.

Undoubtedly, large companies and organisations have stronger power in implementing corporate social responsibility by defining within the policy the key pillars of supply to society and the environment. In a modern working environment this is achieved by promoting healthy working relationships through gender equality, training and empowerment, as well as encouraging employees to participate in various targeted activities. Among the many examples of good practices within tourism related companies are the harmonious operation with respect to the environment, workers, travellers, local communities, suppliers and authorities as well as full compliance with the current legal framework. Additional actions that have been noted in this research included in the framework of corporate social responsibility of tourism professionals are, in addition to the development of tourism and the promotion of cultural heritage:

        Support for education

        Support for socially vulnerable groups

        Promoting and strengthening sport

        Smooth reintegration of vulnerable groups of the population into society

        Reduction of unemployment

        Reduction of fatal accidents

        Recycling and protection of the environment through targeted actions, etc.

 

In practice, corporate social responsibility is the commitment to combine economic development with social responsibility and environmental protection, reducing the negative impact on work, society and the world at large. Especially in these days, it is important that companies and organizations of all sizes recognize their importance but also their decisive role in creating and ensuring a better tomorrow.